Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „obchodní podmínky“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.watch4u.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  Provozovatelem a majitelem webových stránek www.watch4u.com je společnost BUBA HOLDING s.r.o., IČO: 073 80 674, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131425 (dále jen ,,společnost BUBA HOLDING“ nebo také ,,prodávající“). Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněna vykonávat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském pouze společnost BUBA HOLDING. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem společnosti BUBA HOLDING.

  Přístup a používání webových stránek www.watch4u.com je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost BUBA HOLDING nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

  Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „kupující“). Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Obchodní podmínky jsou v rámci webové stránky každému přístupné.

  Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

  Článek II.

  Kupní smlouva

  Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.watch4u.com, s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Není-li kupující spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

  Součástí e-mailové zprávy, prostřednictvím které dochází k potvrzení objednávky kupujícího je vždy aktuální platné znění těchto obchodních podmínek.

  Objednávka zboží se provádí prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách www.watch4u.com s vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí. Před odesláním objednávky zboží prodávajícímu může kupující měnit údaje, které do objednávky vložil, jako je množství zboží, doprava, ale i způsob platby.

  Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

  Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.

  Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

  Článek III.

  Ceny zboží a platební podmínky

   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

   Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu, kdy webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

   Učiněním objednávky kupující potvrzuje souhlas s prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží.

   Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v rámci jeho objednávky, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

   - bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 117989983/0300, vedený u bankovního domu Československá obchodní banka, a.s., v případě úhrady kupní ceny v CZK anebo na účet prodávajícího: IBAN: CZ8803 0000 0000 01179 89983, SWIFT: CEKOCZPP, vedený u bankovního domu VÚB, a.s., v případě úhrady kupní ceny v EUR. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky. Zboží bude Kupujícímu odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího,

   - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Global Payments Europe,

   - v hotovosti (na dobírku) – zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí od smluvního dopravce.

   Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“.

   Článek IV.

   Dodací podmínky

   Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky. Náklady na dodání zboží spolu s lhůtou pro jeho dodání jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu.

   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

   V případě, kdy je zboží dopravováno prostřednictvím přepravce, je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

   Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

   Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

    Článek V.

    Nároky z vad zboží

     Práva

     a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí

     příslušnými ustanoveními NOZ. Prodávající

     odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá

     kupujícímu zejména za to, že v době, kdy zboží převzal:

     1. a) má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

     Je-li

     kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení

     smlouvy, má kupující právo

     1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz. odst. 4. níže).

     Je-li

     vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na

     odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující

     neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy,

     může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady

     může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové

     věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne

     odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od

     smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.  Při

     dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně

     dodanou. Neoznámí-li

     kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Neoznámí-li

     kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce

     a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

     Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného

     odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději

     však do dvou let po odevzdání věci.  Kupující

     může zboží reklamovat jeho odesláním na adresu sídla prodávajícího, a to prostřednictvím

     smluvní přepravní společnosti nebo provozovatele poštovních služeb. Za

     okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel

     od kupujícího reklamované zboží. Reklamované

     zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k

     jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a

     obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kdy tento

     by měl obsahovat i kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a

     dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa, email adresa

     a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i

     závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu-spotřebiteli, pokud

     neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž prodávající

     doporučuje kupujícímu zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace. Prodávající

     má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované

     zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní

     předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení,

     ledaže se jedná o znečistění obvyklé. V případě

     koupi zboží spotřebitelem, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců

     od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující-

     spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u

     spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení

     tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro

     kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

     obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání

     nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li

     to z povahy zboží. Další

     práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za

     vady upravuje reklamační řád

     prodávajícího umístěný na webovém rozhraní obchodu.

      Článek VI. 

      Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem

      1. V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. NOZ právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu sídla prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího, kterou mu prodávající sdělí. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulár, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. V případě, kdy spotřebitel využije pro odstoupení od kupní smlouvy vzorového formuláře, potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

      2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto Článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené zboží v kompletním stavu prodávajícímu, s tím že nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

      3. V případě, kdy kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající je současně oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

      4. Aby mohlo být ze strany prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

      5. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

      Článek VII.

      Kontaktní údaje prodávajícího

      1. Kontaktními údaji prodávajícího jsou:

      • BUBA HOLDING s.r.o., IČ 073 80 674, DIČ: CZ073 80 674, Sídlo: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 .

      2. Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek, reklamací a odstoupení od smlouvy je paní Tereza Kupcová, tel. č. +420 725 208 278, e-mail: info@watch4u.com

      Článek VIII.

      Ochrana osobních údajů

      Veškeré osobní údaje, které se prodávající dozvěděl při své činnosti, se zavazuje chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze prodávajícího a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro vnitřní potřeby prodávajícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu.

      Kupující bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těch osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

      Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas.

      Článek IX. 

      Závěrečná ustanovení

      1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího www.watch4u.com v den uzavření kupní smlouvy. Prodávajíci si vyhrazuje

      právo měnit znění obchodních podmínek.

      2. V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ.

      3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi společností BUBA HOLDING a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost BUBA HOLDING doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost BUBA HOLDING pro vyřešení nastalé situace.

      4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

      5. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

      6. Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží na www.watch4u.com platné živnostenské oprávnění. Kontrolu nad dodržováním živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí v omezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

      7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 02. 2016.